w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Środki na działalność

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. - art. 12a (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 poz.92 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1403 z późn. zm.).

O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu,
 • nie otrzymała środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • nie prowadziła działalności gospodarczej, rolniczej ani nie była członkiem spółdzielni socjalnej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • złoży wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Wysokość środków:

Wysokość środków nie może przekroczyć 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Środki mogą być przeznaczone na:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności: gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę jej prowadzenia,
 • wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • ponowne podjęcie działalności, o której mowa w lit. a lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestanie prowadzenia tej działalności lub od ustania członkowstwa w spółdzielni socjalnej.

 

 

 

Środki nie mogą być przeznaczone na:

 • Wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji,
 • Wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remonty kapitalne,
 • Zakup nieruchomości,
 • Zakup samochodów osobowych,
 • Opłaty administracyjne i skarbowe,
 • Działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, gastronomii obwoźnej,
 • Wniesienie kaucji,
 • Wykup koncesji, kaucji, zezwoleń,
 • Spłatę zobowiązań,
 • Leasing.

Przed rozpatrzeniem wniosku PCPR kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą zawodowym, ponadto zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli lokalu wskazanego jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub spółdzielni socjalnej.

Przy rozpatrzeniu wniosku PCPR  bierze pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku,
 • przeciwwskazania lekarskie do wykonywania pracy w zakresie planowanej działalności gospodarczej stwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Osoba niepełnosprawna po otrzymaniu środków jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Zabezpieczeniem, zwrotu otrzymanych przez osobę niepełnosprawną środków, stanowi w powiecie otwockim poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego – przez 3 poręczycieli.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje ostateczną decyzję o wyborze innej formy zabezpieczenia zwrotu środków oraz o innych warunkach dotyczących zabezpieczenia zwrotu. Inne formy zabezpieczenia zwrotu środków zgodnie z rozporządzeniem to:

 • poręczenie spółdzielni socjalnej,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (awal) – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami,
 • gwarancja bankowa – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami,
 • zastaw na prawach lub rzeczach – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami,
 • blokada rachunku bankowego – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami,

W przypadku zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pomocy przez poręczenie, poręczyciel winien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • zatrudnienie minimum na 24 miesiące lub na czas nieokreślony, w zakładzie nie będącym w stanie likwidacji ani upadłości,
 • nie jest rencistą,
 • nie jest małżonkiem wnioskodawcy – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa,
 • nie występował jako poręczyciel w umowach z udziałem środków publicznych,

Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika PCPR lub poświadczone notarialnie – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa.

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanej pomocy ponosi osoba niepełnosprawna.

Przyznanie jednorazowych środków jest dokonywane na podstawie negocjacji warunków umowy cywilnej, które odbywają się po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku.

Przed podpisaniem umowy wymagana jest zgoda współmałżonka osoby niepełnosprawnej, wyrażona w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika PCPR lub poświadczone notarialnie – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa.

Umowa o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zawierana w formie pisemnej. Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podstawą rozliczenia jednorazowych środków jest „Zestawienie poniesionych kosztów” z załączonymi fakturami VAT, rachunkami a w szczególnych przypadkach umowy kupna sprzedaży, zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione po dniu zawarcia umowy. Ustalenie terminu rozdysponowania środków będzie przedmiotem umowy.

 

 1. W przypadku zakupu sprzętu/rzeczy używanych osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedstawić dokumenty uprawdopodobniające wartość rynkową sprzętu/rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach, w formie ofert handlowych lub wyceny uprawnionego rzeczoznawcy.
 2. Kwota przeznaczona na:
 • zakup środków obrotowych nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty,
 • pozyskanie lokalu nie może przekroczyć 50% całości wnioskowanej kwoty,
 • remont i adaptację pomieszczeń nie może przekroczyć 15% całości wnioskowanej kwoty,
 • reklamę nie może przekroczyć 20% całości wnioskowanej kwoty,
 1. Centrum przekazuje środki na rachunek bankowy osoby niepełnosprawnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Do dnia podpisania umowy wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć:
 • dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków,
 • dokumenty potwierdzające zarejestrowanie planowanej działalności gospodarczej.

Natomiast inne dokumenty, takie jak:

kopia koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków,

w terminie uzgodnionym z Centrum, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania.

 1. W przypadku niewykorzystania całości przyznanych jednorazowych środków, osoba niepełnosprawna zwraca na wskazane konto niewykorzystaną kwotę , w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. W przypadku ujawnienia naruszenia jakiegokolwiek z warunków umowy osoba niepełnosprawna zwraca w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia:
 • otrzymane środki
 • oraz odsetki od środków naliczane od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 1. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do przechowywania przez 10 lat dokumentacji o uzyskanej pomocy.

Pobierz:

pdf Wniosek w sprawie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

baner unia