w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 21/2023

ZARZĄDZENIE NR 21/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z dnia 4 października 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240, 641) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.

§ 2

Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników     i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie      

mgr Małgorzata Woźnicka

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU.

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Informacja dotycząca ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku
ul. Komunardów 10

 

Informacja dotycząca ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) informujemy iż Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

1) upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W razie pytań prosimy kontaktować się tutejszym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Małgorzata Woźnicka

 

baner unia