w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Centrum realizuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy rodzinie ze szczególnymi potrzebami i w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy społecznej.
 2. Centrum prowadzi analizę sytuacji materialnej i społecznej rodzin w powiecie otwockim oraz wykonuje zadania w zakresie wspierania i promocji rodziny.
 3. Centrum wykonuje swoje zadania w ramach działań własnych oraz poprzez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a szczególnie domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze.
 4. Centrum współpracuje z innymi powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność statutową w zakresie promocji i pomocy rodzinie oraz pomocy społecznej.
 5. Centrum realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw a w szczególności:
  • ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz.U. z 1998r Nr 64, poz. 414 z późn. zm./,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Nr 11 poz. 535 z późn. zm./,
  • ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /tekst jedn. Dz.U. Nr 142 z 1997r., poz. 950 z późn. zm./,
  • uchwał Rady Powiatu Otwockiego.
 6. Centrum współpracuje z Komisją do Spraw Rodziny Rady Powiatu Otwockiego oraz z innymi Komisjami szczególnie w zakresie przygotowania i opracowania oraz realizacji polityki społecznej i prorodzinnej samorządu powiatowego.

 

baner unia