w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Informacja dotycząca liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu.

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego
Nr projektu: RPMA.09.02.01-14-9327/17
Oś priorytetowa: IX
Działanie: 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Informacja dotycząca liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”
Powiat Otwocki informuje, że w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 ,,Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:
1. Klub Seniora – 30 miejsc
2. Dzienny Dom Pobytu – 20 miejsc
3. Usługi opiekuńcze w formie teleopieki – 30 miejsc
Powiat Otwocki deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie od dnia 01 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

 

baner unia