w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

ZASADY I PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

1. Zgodnie ze wskazaniami MPiPS do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych  i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne i górne wraz z wyposażeniem dodatkowym, ortezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do raczkowania itp.

2.   do środków pomocniczych zaliczamy m.in. aparaty słuchowe, wkładki uszne, protezy piersi, cewniki, worki do zbioru moczu, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, peruki, krtań elektroniczna soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów itp.

O dofinansowanie mogą ubiegać się indywidualnie osoby niepełnosprawne.

Warunki

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Uzyskanie dofinansowania do w/w sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Spełnienie kryterium dochodowego,

4. Złożenie wniosku,

Kryterium dochodowe oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92 z późn. zm.), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b)   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania

1.  Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na  podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

2.  Do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

3.  W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w ust.2, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Tryb postępowania

  1. Wnioskodawca udaje się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia do Narodowego Funduszu Zdrowia na dany środek pomocniczy bądź przedmiot ortopedyczny.
  2. Wystawione zlecenie wnioskodawca składa w oddziale Mazowieckim Narodowego Funduszu Zdrowia, który znajduje się w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 celem uzyskania decyzji przyznającej dofinansowanie na środek pomocniczy lub przedmiot ortopedyczny.
  3. Po uzyskaniu informacji wnioskodawca przedkłada do wniosku fakturę proforma lub decyzji przyznającej dofinansowanie wnioskodawca dokonuje zakupu wskazanego środka lub przedmiotu w sklepie medycznym lub innym sklepie, który wystawi fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup.
  4. Wystawiona faktura proforma lub faktura VAT (albo inny dokument potwierdzający zakup) winna być opisana w następujący sposób: - cena przedmiotu, - kwota opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art.1, art. 5 pkt 1 a lub art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U.                  z 2008 r. Nr 14 , poz. 92 z późn. zm.), a w przypadku osoby, o której mowa              w art. 62 ust.3, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.
  • fakturę, o której mowa w pkt 4,
  • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne      i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Rozpatrzenie wniosku:

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wg kolejności wpływających wniosków aż do wyczerpania środków finansowych PFRON.

 

Dodatkowe informacje:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określa wysokość dofinansowania w zależności od posiadanych środków.

Pobierz:

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze246.25 KB

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z realizacją złożonych już wniosków.

 

baner unia