w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Rodzinna opieka zastępcza

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Wszyscy Ci którzy chcieliby otworzyć swój dom dla osamotnionych dzieci i tym samym otrzymać ich miłość proszeni są o kontakt z PCPR w Otwocku ul. Komunardów 10 tel. 719-48-10 lub 12
tel. kom 660-445-638

Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać.
Dziecko nie może.
Właśnie teraz formują się jego kości,
tworzy się krew, rozwija umysł.
Nie możemy mu powiedzieć JUTRO.
Jego imię brzmi DZISIAJ.

(Gabriela Mistral Chile Laureatka Literackiej nagrody Nobla 1945)

07


Rodziny zastępcze są instytucjami pomocy społecznej, które mają zająć się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych z powodu różnych sytuacji kryzysowych, takich jak:

 • sieroctwo,
 • ubóstwo,
 • złe warunki mieszkaniowe,
 • brak pracy,
 • alkoholizm i inne uzależnienia,
 • ciężkie choroby somatyczne i psychiczne,
 • niezaradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,
 • skutki przedwczesnego macierzyństwa.

01Sytuacja prawna dziecka w rodzinie zastępczej:
W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta została im ograniczona. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawnej pomiędzy opiekunami, a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia (ani opiekunów wobec dziecka ani dziecka wobec opiekunów).
Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Rodzice zastępczy są jedynie opiekunami prawnymi dla dziecka.
Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletniości chyba, że wcześniej powróci ono do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. W praktyce jednak wiele rodzin zastępczych nawiązuje z dzieckiem trwałe więzi emocjonalne i wspiera je także w dorosłym życiu.
Po ukończeniu przez wychowanka rodziny zastępczej 18. roku życia (lub po ukończeniu nauki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i rodziny zastępczej przeprowadza usamodzielnienie takiego dziecka.

 

Zawiązanie rodziny zastępczej:
Małżeństwa i osoby samotne zamierzające podjąć się opieki zastępczej powinny skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul. Karczewska 37. Tu otrzymają wszelkie informacje dotyczące procedury przygotowawczej i kwalifikacyjnej.
Wymagania wobec kandydatów na opiekunów zastępczych określa Ustawa z 12.03.2004 r. o Pomocy Społecznej w art. 73, punkt 1: "Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

060403_001

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

0208

 

baner unia