w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Środków na wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. - art. 12a (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 poz.92 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1404 z późn. zm.).

O zwrot kosztów wyposażenia może ubiegać się pracodawca, który:

 •  tworzy miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 •  zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 •   prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy,
 •   nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 •   w stosunku do którego nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o jego likwidację,
 •   złoży kompletny wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Wysokość środków:

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Przy rozpatrywaniu wniosku urząd bierze pod uwagę:

 • kondycje finansową wnioskodawcy, uprawdopodobniającą zapewnienie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy,
 • wkład wnioskodawcy w wyposażenie tworzonych stanowisk pracy, który musi wynosić co najmniej 25% całości kosztów wyposażenia tego stanowiska,
 • potrzeby lokalnego rynku pracy,
 • liczbę osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, o określonych kwalifikacjach,
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy,
 • wysokość posiadanych środków Funduszu na ten cel w danym roku,
 • uzasadnienie  konieczności poniesienia wskazanych nakładów finansowych.

Zabezpieczeniem zwrotu otrzymanych przez pracodawcę środków, może być:

 • poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego

– przez co najmniej 1 poręczyciela przy kwocie przyznanych środków do 250% przeciętnego wynagrodzenia,

–  przez co najmniej 2 poręczycieli przy kwocie przyznanych środków powyżej 250% przeciętnego wynagrodzenia,

– przez co najmniej 3 poręczycieli przy kwocie przyznanych środków powyżej 500% przeciętnego wynagrodzenia,

– przez co najmniej 4 poręczycieli przy kwocie przyznanych środków powyżej 950% przeciętnego wynagrodzenia,

 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami,

Dyrektor powiatowego urzędu pracy podejmuje ostateczną decyzję o wyborze formy zabezpieczenia zwrotu środków oraz o innych warunkach dotyczących zabezpieczenia zwrotu.

W przypadku zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pomocy przez poręczenie, poręczyciel winien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • zatrudnienie minimum na 24 miesiące lub na czas nieokreślony, w zakładzie nie będącym w stanie likwidacji ani upadłości osiągający wynagrodzenie miesięczne minimum 1600 zł brutto,
 • prowadzi działalność gospodarczą, w stosunku do której nie toczy się postępowanie upadłościowe ani naprawcze i uzyskuje średni miesięczny dochodów w wysokości minimum 1600 zł brutto z ostatnich 3-miesiecy obliczony na podstawie deklaracji składanych do ZUS,
 • posiada prawo do emerytury lub renty stałej w wysokości minimum 1600 zł brutto,
 • nie jest małżonkiem wnioskodawcy – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa,
 • nie występował jako poręczyciel w umowach z udziałem pomocy publicznej, będącej w trakcie realizacji.

Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Centrum lub poświadczone notarialnie – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa.

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanej pomocy ponosi pracodawca.

 1. Przyznanie zwrotu kosztów wyposażenia jest dokonywane na podstawie negocjacji warunków umowy cywilnej, które odbywają się po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku.
 2. Umowa w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zawierana jest w formie pisemnej. Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zwrot kosztów obejmuje:

a. dokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,

b. kwotę niepodlegającego odliczeniu:

§ podatku od towarów i usług,

§ podatku akcyzowego, związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w lit. a.

 1. Zakup lub wytworzenie wyposażenia stanowiska pracy objęte zwrotem kosztów, pracodawca dokumentuje przedstawiając faktury VAT, rachunki lub dowody zapłaty z udokumentowanym sposobem płatności.
 2. Wytworzenie wyposażenia pracodawca dokumentuje przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.
 3. Cenę nabycia i koszty wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje pracodawca.
 5. Pracodawca zobowiązany jest do dokonania zakupów i zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o wyposażenie stanowiska pracy. Umowa o pracę powinna być zawarta po dniu dokonania ostatniego zakupu dotyczącego wyposażenia stanowiska pracy, na okres 36 miesięcy.

Kandydatem na wyposażone stanowisko nie może być osoba niepełnosprawna, która w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenie wniosku pozostawała w zatrudnieniu u wnioskodawcy lub w podmiocie, w którym wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada udziały.

 1. Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć kopię umowy o pracę, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienie ostatniego z tych kosztów.
 2. Zwrot kosztów nie uwzględnia podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy pracodawca jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracodawca będąc płatnikiem podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pracodawcy będącemu płatnikiem podatku VAT lecz nie mogącemu obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, można przyjąć w rozliczeniu wartość brutto faktury, pod warunkiem złożenia do Centrum dokumentu potwierdzającego to wyłączenie, wystawionego przez właściwy Urząd Skarbowy.
 4. Utworzone stanowisko pracy musi uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy.
 5. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca zobowiązany jest zwrócić do Urzędu w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania środki finansowe, które otrzymał tytułem refundacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w wysokości równej 1/36 ich części za każdy miesiąc kalendarzowy brakujący do 36 miesięcy, jednak nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
 6. Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli w terminie do 3 miesięcy od dnia powstania wakatu zatrudni na danym stanowisku pracy, inną osobę niepełnosprawną, posiadającą skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy Otwocku. Przerwa w zatrudnieniu nie wlicza się do wymaganych 36 miesięcy zatrudnienia. Maksymalny okres przerw w zatrudnieniu podczas trwania umowy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
 7. W przypadku naruszenia warunków umowy lub złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, pracodawca zwraca:
 • otrzymaną refundację
 • oraz odsetki od refundacji naliczane od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez 10 lat dokumentacji o uzyskanej pomocy.

Pobierz:

  Wniosek w sprawie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej


 

baner unia