w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

ZASADY I PROCEDURY DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I BARIER TECHNICZNYCH

Warunki uzyskania dofinansowania

O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z niepełnosprawności. Realizacja w/w zadań ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów   z otoczeniem.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednie na ten cel środki  z PFRON.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostałe co najmniej 20% stanowi udział własny wnioskodawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie umowy ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych należy złożyć :

1. Dokładnie wypełniony wniosek na ustalonym druku ,

2.  Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),  jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób,

3. Kopie dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

4.  Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające wyraźne informacje o aktualnym stanie zdrowia i przyczynę niepełnosprawności oraz potwierdzające potrzebę likwidacji danej bariery,

5.  W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (ksero),

6.  W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dla dzieci uczących się należy przedstawić opinię wychowawcy, psychologa, logopedy (w zależności od niepełnosprawności i możliwości rehabilitacji dziecka) o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji, poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu, 

7.  W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dla młodzieży uczącej się należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki,

8. Oferty cenowe wnioskowanych urządzeń.

Tryb postępowania

  1. Pobranie wniosku z PCPR lub strony internetowej.
  2. Złożenie dokładnie wypełnionego wniosku przez Wnioskodawcę w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami.
  3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisanie umowy na dofinansowanie.
  4. Dokonanie zakupu sprzętu zgodnie z warunkami umowy.
  5. Złożenie oświadczenia o posiadaniu stałego łącza internetowego lub bezprzewodowego Internetu.
  6. Dostarczenie do PCPR oryginału faktury za zakupiony sprzęt oraz potwierdzenia wpłaty udziału własnego,   minimum 20% kosztów zakupu
  7. Ocena merytoryczna i finansowa przedstawionej faktury. W przypadku braku   zastrzeżeń – realizacja przelewu zgodnie z warunkami umowy.
  8. Odebranie oryginału faktury przez wnioskodawcę.

Pobierz:

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych232.78 KB

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych233.13 KB

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z realizacją złożonych już wniosków.

 

baner unia