w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

ZASADY I PROCEDURY UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Dofinansowanie przysługuje osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem założenia wniosku.
  2. Dofinansowanie przysługuje w/w podmiotom na realizację przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki, rekreacji, sportu i kultury, a także integracji. Stosowne dokumenty potwierdzające prawo ubiegania się o dofinansowanie podmiot składa wraz z wnioskiem.
  3. Dofinansowanie przysługuje uprawnionym podmiotom jeden raz w roku na jedno zadanie.
  4. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% wartości ogólnego kosztu przedsięwzięcia.
  5. O wysokości dofinansowania decydować będzie ilość osób niepełnosprawnych uczestniczących w przedsięwzięciu, rodzaj przedsięwzięcia oraz przewidywalne efekty realizacji zadania, jak również poprawność złożenia wniosku i niezbędnej dokumentacji.
  6. Uprawnieni wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie obowiązani są udokumentować posiadanie środków własnych na realizację zadania
  7. Wnioskodawca udokumentuje posiadanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
  8. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był,  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
  9. Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Pobierz:

  Wniosek w sprawie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

baner unia