w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych

ZASADY I PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Warunki

1.  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.  kompletny wniosek wraz z załącznikami,

3.  spełnienie kryterium dochodowego,

4.  potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,

Kryterium dochodowe oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92 z późn. zm), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostała kwota – minimum 40% stanowi udział własny wnioskodawcy.

Tryb postępowania

1.  Pobranie wniosku z PCPR (wzór w załączeniu)

2.  Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę.

3.   Złożenie wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami.

4.   Rozpatrzenie wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

1. Zawarcie i podpisanie jego pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a wnioskodawcą lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem.

2. Dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego.

3. Dostarczenie oryginału faktury wraz z potwierdzeniem uiszczenia wkładu własnego do PCPR.

4. Po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika PCPR następuje przelew środków na konto sprzedawcy lub wnioskodawcy

5. Odebranie oryginału faktury przez wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie nie jest możliwe w przypadku sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uzyskała  dofinansowanie takiego podmiotu w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku lub była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego jest możliwe jeden raz w roku

Pobierz:

pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny229.99 KB

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z realizacją złożonych już wniosków.

 

baner unia