w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

com_contact_contacts

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

O likwidację barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, tj. osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS i KRUS), mająca trudności w poruszaniu się.

Osoba taka musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,   w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych, wniosek składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny tej osoby.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności  osoby:

 1. Poruszające się na wózku inwalidzkim,
 2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia niepełnosprawne ruchowo,
 3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub stopniem równoważnym) z powodu schorzeń narządów ruchu (również wzroku),
 4. Osoby zamieszkujące samotnie ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub I grupą inwalidzką).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostałe przynajmniej 20% stanowi udział własny wnioskodawcy.

Dofinansowanie w głównej mierze obejmuje urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, m.in. uchwyty, poręcze, siedziska, podjazdy do budynków, schodołazy itp.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych należy złożyć :

1. Dokładnie wypełniony wniosek na ustalonym druku ,

2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),  jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób,

3. Udokumentowany tytuł prawny do  lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, np. akt notarialny, umowa najmu, przydział lokalu (jeśli lokal nie stanowi własności Wnioskodawcy – pisemna zgoda właściciela lokalu na wykonanie robót),

4. Kopie dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

5. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające wyraźne informacje o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających  poruszanie się,

6. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (kopię za zgodność z oryginałem),

7. Szczegółowy kosztorys oraz szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego (a w koniecznych przypadkach: projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję właściwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót).

Tryb postępowania

 1. Pobranie wniosku z PCPR lub strony internetowej
 2. Złożenie dokładnie wypełnionego wniosku przez Wnioskodawcę w PCPR wraz   z wymaganymi załącznikami.
 3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach:

Etap I obejmuje:

 • sprawdzenie wniosku i wymaganych załączników,
 • dokonanie przez inspektora nadzoru oraz upoważnionego pracownika PCPR wstępnej wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności wnioskowanego zakresu zadania,
 • sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji.

Etap II obejmuje (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku):

 • złożenie kosztorysu przez wnioskodawcę i jego weryfikacja przez inspektora nadzoru (wnioskodawca pokrywa ze środków własnych koszty wykonania kosztorysu przez osobę uprawnioną),
 • uzupełnienie wniosku o pozwolenia na budowę, projekty – w przypadkach wymagania takich dokumentów odrębnymi przepisami,
 • zawarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą (lub osobą upoważnioną do reprezentowania osoby niepełnosprawnej) a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu likwidacji barier architektonicznych

 1. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych oraz budowy lub innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych lub wykonywanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany, wyciąg z projektu budowlanego lub kosztorys na określone zadanie.
 3. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi ( jeżeli zakres prac tego wymaga) oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca.
 4. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 5. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia reprezentanta Starosty – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocvy Rodzinie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację  zobowiązań wynikających z umowy.
 6. Przekazanie środków Funduszu  następuje po odbiorze robót budowlanych i po dostarczeniu przez wnioskodawcę rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub sprzedawców oraz po sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
 7. Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów i ich weryfikacji, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy. Przekazanie środków finansowych  może nastąpić do wysokości  zweryfikowanych kwot.
 8. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad.

 

Pobierz:


pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych245.44 KB

Wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych można składać także za pośrednictwem dedykowanej platformy cyfrowej System Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl. Za jej pośrednictwem można doręczać także załączniki i inne dokumenty związane z realizacją złożonych już wniosków.

 

baner unia