w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Informacja dotycząca liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu.

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego
Nr projektu: RPMA.09.02.01-14-9327/17
Oś priorytetowa: IX
Działanie: 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Informacja dotycząca liczby miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”
Powiat Otwocki informuje, że w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.2 ,,Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:
1. Klub Seniora – 30 miejsc
2. Dzienny Dom Pobytu – 20 miejsc
3. Usługi opiekuńcze w formie teleopieki – 30 miejsc
Powiat Otwocki deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie od dnia 01 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent księgowy.

pdfTreść ogłoszenia62.66 KB

pdfLista kandydatów spełniających wymagania formalne47.2 KB

pdfInformacja o wynikach naboru48.34 KB

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku

z dnia 30 grudnia 2021 roku

 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

  § 1

Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

§ 2

Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Małgorzata Woźnicka

 

baner unia