w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 21/2023

ZARZĄDZENIE NR 21/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z dnia 4 października 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240, 641) w związku z § 7 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.

§ 2

Informację o postanowieniach, o których mowa w § 1 podaje się do wiadomości pracowników     i mieszkańców poprzez umieszczenie niniejszej informacji na tablicach informacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PCPR.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie      

mgr Małgorzata Woźnicka

 

baner unia