w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych(Dz. U. Nr 230 poz. 1694) z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;

3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;

4. o grupie inwalidzkiej;

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;

3. z dysfunkcją narządu słuchu;

4. z dysfunkcją narządu wzroku;

5. z upośledzeniem umysłowym;

6. z chorobą psychiczną;

7. z epilepsją;

8. ze schorzeniami układu krążenia;

9. z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, nie wymienionymi w żadnym z powyższych punktów

Osoba niepełnosprawna może, ubiegać się o dofinansowanie do turnusu pod warunkiem, że:

1. zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;

2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnokrajowy rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.ebon.mpips.gov.pl);

4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

5. złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów.

 

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej jest:

 •  zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie;
 •  nie pełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie;
 •  opiekun nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
 •  ukończenie przez opiekuna 18 lat, albo ukończenie lat 16 i bycie wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie powinna złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wymagany komplet dokumentów:

 •  wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 •  kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
 • oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym;
 • oświadczenie o dochodach;
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Wnioski należy składać do Centrum w godzinach jego urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa                  w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania w sytuacji przekroczenia limitu dochodowego, ale wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wysokości uzależnionej od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej. Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów:

 • dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;
 • wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus;
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez PCPR oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie.

Pobierz:

  Wniosek w sprawie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej.

 

baner unia