w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych

ZASADY I PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Warunki

1.  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.  kompletny wniosek wraz z załącznikami,

3.  spełnienie kryterium dochodowego,

4.  potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,

Kryterium dochodowe oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92 z późn. zm), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostała kwota – minimum 40% stanowi udział własny wnioskodawcy.

Tryb postępowania

1.  Pobranie wniosku z PCPR (wzór w załączeniu)

2.  Wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę.

3.   Złożenie wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami.

4.   Rozpatrzenie wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

1. Zawarcie i podpisanie jego pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a wnioskodawcą lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem.

2. Dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego.

3. Dostarczenie oryginału faktury wraz z potwierdzeniem uiszczenia wkładu własnego do PCPR.

4. Po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika PCPR następuje przelew środków na konto sprzedawcy lub wnioskodawcy

5. Odebranie oryginału faktury przez wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie nie jest możliwe w przypadku sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uzyskała  dofinansowanie takiego podmiotu w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku lub była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego jest możliwe jeden raz w roku

Pobierz:

  Wniosek w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

baner unia