w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - informacje o programie.

aoon

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania Programu:
386 100 zł
Całkowity koszt realizacji Programu:
386 100 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
• 10 dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• 16 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
• 4 osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Program ma zapewniać:

• Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
• zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także
w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

Okres trwania programu: lipiec-grudzień 2021r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum: Pomocy Rodzinie w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock
Nabór trwa od 17.05.2021r do wyczerpania miejsc.

pdfRegulamin naboru i uczestnictwa146.88 KB

pdfZarządzenie- zmiana regulaminu49.24 KB

pdfKarta zgłoszeniowa58.09 KB

 

baner unia