w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Uwaga Wnioskodawcy!
MODUŁ I
W 2017 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.


Termin przyjmowania wniosków:
od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Miejsce przyjmowania wniosków
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

1. Dla kogo dofinansowanie
Osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu otwockiego oraz posiada:
Obszar A, Zadanie 1:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  - dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar A, Zadanie 2:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  - wiek aktywności zawodowej,
  - dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar B, Zadanie 1 i 2:

 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  - dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

Obszar C, Zadanie 2:

 • - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

 • - stopień niepełnosprawności,
  - wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  - potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  - potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

 • - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  - aktywność zawodowa,
  - pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.


W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione!

2. Wysokość dofinansowania
W 2017 roku maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywienie i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

3. Udział własny wnioskodawcy
jest wymagany w poniższych zadaniach w Module I i wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2.

Małgorzata Woźnicka
Dyrektor PCPR

 

baner unia