w Otwocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

logotypy Unia

Aktualności

Teleopieka i usługi opiekuńcze.

Program „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2.1.
Program realizowany przez jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do 31 grudnia 2020 roku.
W ramach programu realizowane są takie formy wsparcia, jak Klub Seniora (30 miejsc oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych (20 miejsc).
Program zakłada ponadto uruchomienie usługi teleopieki (30 miejsc).
Teleopieka to system nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych. Jest skierowana do osób, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność, czy stan zdrowia. Uczestnicy programu w ramach teleopieki otrzymają urządzenia teleinformatyczne (opaskę na nadgarstek oraz tablet ) pozwalające na 24-godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego, którzy pomogą im w przypadku zaistnienia zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku, czy samotności. Pracownik Centrum Alarmowego przeanalizuje sytuację, wesprze psychologicznie podopiecznego i w razie potrzeby skontaktuje się ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w programie siecią pomocową (sąsiadami, rodziną, opiekunką).
Informacje o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w biurze projektowym przy ul. Komunardów 10 w Otwocku od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. 22 719 48 10, 22 788 40 44.
Osoby uprawnione do udziału w usłudze teleopieki to:

 • • Seniorzy (65+)
  • Osoby niesamodzielne w minimum jednej czynności dnia codziennego
  • Osoby o stanie zdrowia zagrażającym życiu, u których możliwe są nagłe ataki, wstrząsy itp.
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Otwockiego

Jak w praktyce wygląda system teleopieki?
1. Podopieczny w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku. Jest ono wyposażone w jeden guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu zamontowany jest nadajnik, który pozwala na to, aby system działał w całym domu
2. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z pracownikiem Centrum Alarmowego. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum Alarmowym czekają na wezwania doświadczeni w pracy z seniorami opiekunowie, psycholodzy i asystenci.
3. Pracownik Centrum Alarmowego ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, opiekunkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pierwszej pomocy lub rozwiązania problemu.
4. Poza możliwością wezwania fachowej pomocy medycznej dzięki opasce istnieje możliwość między innymi zlokalizowania osoby niesamodzielnej, mierzenia temperatury i ciśnienia, przypominania o konieczności zażycia leków, przypominania o posiłkach, nawiązania kontaktu z opiekunem
Jak wskazują badania:

 • • 70% upadków w domach wśród ludzi powyżej 65 roku życia zdarza się podczas kąpieli w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy.
  • Ponad 45% osób powyżej 65 roku życia po upadku nie może się samodzielnie podnieść, a więc także dotrzeć do telefonu, aby wezwać pomoc.
  • Ponad połowa osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego numeru telefonu do służb ratunkowych.

Usługa teleopieki została uzupełniona o usługi opiekuńcze świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. Szczegółowe informacje na temat zawarte są w Regulaminie świadczenia usług społecznych.
Dokumenty niezbędne do złożenia:
docx1. Formularz zgłoszeniowy do projektu752.95 KB
docx2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych744.88 KB
docx3. Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy docelowej752.31 KB
docx4. Oświadczenie o administratorze danych osobowych758.3 KB
docx5. Zaświadczenie lekarskie745.83 KB
pdf6. Karta informacyjna „Karta Życia”167.94 KB

 

baner unia